Datum: 15-10-1706
Bron: Parochieregisters Boeschepe
Auteur: Martin Samyn

Petrus (van) Poullie is de negende gekende kapelaan in Abele. Hij overlijdt na 36 jaar dienst in Abele. Wanneer hij juist in dienst kwam is niet duidelijk. Waarschijnlijk volgt hij Livinus Boutton op die eind december 1669 overlijdt.


 

obiit in domino 15a 8bris 1706 R(everen)dus D(omin)us Petrus Vanpoelie iprensis
aetatis sexaginta quinque annis presbiteratus triginta sex annis
servitii tamquam deservitor sacelli sanctae mariae in den Abeele parochiae
de Boeschepe circiter triginta sex annos omnibus sacramentis praemunitus
a R(everen)do ad(modum) D(omi)no pastore infrascripto L. Vantourout pastore in Boeschepe ita
testante 1706.

Is overleden in de Heer op 15 oktober 1706 Eerwaarde Heer Petrus Vanpoelie, geboren te Ieper
in de leeftijd van 65 jaar na 36 jaar priesterschap. Hij had ongeveer 36 jaar dienst
als bedienaar van het heiligdom (kapel, kerk) in den Abeele in de parochie
van Boeschepe. Hij was gesterkt met alle sacramenten
door de ondergetekende Zeer Eerwaarde Heer pastoor L. Vantourout, pastoor te Boeschepe, die
dit bevestigt. 1706.