Datum: 15-02-1556
Bron: SAP364
Auteur: Henri Vandenberghe

Mark DEMUELLENAERE (Demeullenaere) koopt van Jacop VERHILLE een huis aan de noordzijde van de Overdam (Boeschepestraat).

De noordzijde van de Boeschepestraat is de kant naar de Casselstraat.

De originele tekst luidt als volgt:

Marx de Muellenaere heift ghecoocht jeghens Jacop Verhille, een huus erfe ende cathelen – groene ende drooghe – groot van lande j line preter xv roeden ligghende up den overdam – de westsyde an derfve van Mahieu Wemaere – van norden ende oosten an derfe van Hendrick Jacop ende dat omme de somme van l pont grooten te betaelen xxvj pond grooten ghereet ende iiij pond grooten sjaers totter vulle betaelinghe – ghelast inne overdamsche schult.
Ghealmt over ervfe int jaer xvc lvj den xv in sporckelle