• Datum: 03-03-1923
  • Bron: Kronieken van Oscar Fiers F14
  • Bron 2: reg. zittingen gemeenteraad. n° 15 van 1920 tot 1932, blad 181
  • Bewaarplaats: Stadsarchief Poperinge
  • Auteur : Oscar Fiers

Op 3 maart 1923 beslist de gemeenteraad andermaal om het café A La Maison de Ville op de Grote Markt uit de hand aan te kopen. Eerdere pogingen om aan te kopen of te onteigenen mislukten. Doorslaggevend is dat het nieuw op te richten monument voor de oorlogsslachtoffers daar moet komen.

Zitting van den Gemeenteraad der stad Poperinghe in date 3 Maart 1923.

DE RAAD;

Herzien hare beraadslaging van 30 December I922, waarbij bij misslag gevraagd werd den grond te onteigenen in plaats van uit ter hand te kopen;

Gezien den brief van 29 Januari 1923 door den Heer Minister van Landbouw en Openbare werken gericht tot den Heer Gouverneur, waarbij gevraagd wordt dat de gemeenteraad onzer stad eenige wijzigingen aan hare beraadslaging van 30 December laatstleden zou brengen;

Gezien de geschrevene belofte, op zegel, van den Heer Maurice Leys eigenaar der herberg "A la Maison de Ville" bij dewelke bij toeetemt den grond af te staan, op welke de herberg " A la Maison de Ville " stond te Poperinghe ,Groote Markt, bekend bij Kadaster Sectie F, N° 1214a, groot 2 aren 50 Centiaren, mits den prijs van 65 000 fr. met inbegrip van al de rechten des huidigen eigenaars op schadeloosstelling wegens oorlogschade, materialen,enz.

Gezien voormelde bouwingen door oorlogsfeiten zeer erg beschadigd en onbewoonbaar zijn en dat de vergoeding voor oorlogschade door den Staat te betalen deze som ver zou overtreffen;

Gezien de aankoop van den grond dienen moet om het Gedenkteeken op te richten der gesneuvelde soldaten, plaats door de Commissie voor natuurschoon gekozen;

BESLUIT;

1) Onder voorbehoud van tusschenkomst door den Staat,voor eene som van minstens 65 000 Fr. met inbegrip van de rechten des huidigen eigenaars op schadeloosstelling wegens oorlogschade, materiulen, enz… het vaste onroerend goed, zijnde den grond waarop de herberg stond"A la maison de Ville" Groote Markt, te Poperinghe bekend bij Kadastre,Sectie F, N° 1214a, voor eene grootte van 2 aren 50 centiaren, palende west den eigendom van Mr Vandenberghe, noord de Groote Markt, oost de Groote Markt en den grond der Kerkfabriek van St Bertinus, Zuid de kerkstraat;

2) de nieuwe rooilijnen aan te nemen zooals zij op het hierbijgaande plan door eene roode lijn aangeduid zijn volgens de letters A B en C zoodat de openbare weg op de Groote Markt zal beginnen aan het punt A op 2,50 meter afstand oostwaarts van den eigendom van Mr. Vandenberghe-Devos en kinders, letter C maakt het punt uit die aan de kerkstraat den eigendom van Mr Vandenberghe Devos scheidt met dezen der Stad. Het punt B zal gevormd worden door het samenloopen van twee lijnen waarvan een getrokken van aan het punt A evenwijdig met de scheidslijn van den thans bestaanden eigendom van Mr. Vandenberghe en de tweede de verlenging is van de lijn die de scheiding uitmaakt van den eigendom van Mr. Vandenberghe met de kerkstraat.

De Gemeenteraad zal, na goedkeuring van den tegenwoordigen aankoop van grond eene beraadslaging nemen om te mogen den grond gelegen tusschen de lijnen A,B,en C en den eigendom van Mr. Van­denberghe, welke alhier mede aangekocht is,aan deze laatste af te staan:mits verplichting van haretwege, eenen nieuwen muur op te richten volgens aangegeven plan, door den Heer Ingenieur- Bouwmeester COOMANS reeds opgemaakt, die in harmonie komen moet met de kunstvolle omgeving van kerk, stadhuis en standbeeld.