• Datum: 03-03-1923
  • Bron: Kronieken van Oscar Fiers F14
  • Bron 2: reg. zittingen gemeenteraad. n° 15 van 1920 tot 1932, blad 180
  • Bewaarplaats: Stadsarchief Poperinge
  • Auteur : Oscar Fiers

In de gemeenteraadszitting van 3 maart 1923 wordt er beslist om de grond waar het weeghuisje op stond aan te kopen aan de kerkfabriek van Sint Bertinus. In het weeghuisje werd de boter afgewogen die op de Botermarkt verkocht werd.

Zitting van den Gemeenteraad der Stad Poperinghe, in date 3 maart 1923.

De RAAD:

Gezien de aanvraag van de Kerkfabriek van den H.Bertinus om aan de Stad uit ter hand te verkoopen den grond waarop het weeghuisje der Stad stond;

Herzien zijne beraadslaging van 7 februari I920, waarbij een voordeelig advies gegeven wordt nopens het ontwerp van verkoop uit ter hand door de kerkfabriek van St Bertinus ten voordeele deels van de stad Poperinghe, deels van Mr Maurice Leys, van den grond waarop het weeghuisje van de stad stond, door oorlogsfeiten vernield en bekend bij kadastsr, Sectie F, N° 1214b,voor eene grootte van 20 centiaren;

Gezien, alhoewel gemelden verkoop door de Bestendige Afvaardiging van den Provintieraad, in date 2 maart I923, goedgekeurd wierd dezen verkoop niet meer kan geschieden daar, sedert voormelde beraadslaging van den Gemeenteraad, datum 7 februari I920, de Koninklijke Commissie van kunsten en natuurschoon, den heropbouw door Leys op dien grond te doen,niet wenschelijk bevonden heeft om zooveel mogelijk het praalgebouw van St Bertinuskerk te ontblooten;

Gezien de nieuwe beraadslaging van den fabriekraad van St Berti­nuskerk, in date 25 februari 1923,waarbij machtiging gevraagd wordt om te mogen aan de stad, uit ter hand, geheel dien grond, waarop het weeghuisje stond verkoopen,groot twintig centia­ren mits den prijs van 50 Fr. de m² of 1000 Fr. voor het geheel,om dien grond in den openbaren weg in te lijven;

Gezien deze grond voor de kerkfabriek geen weerde meer heeft daar hij gansch ingesloten is in den openbaren wegen dat er op dien grond geen bouwing meer mag opgericht worden;

Besluit :

1) Een voordeelig advies te geven aan de kerkfabriek van Sint Bertinus te Poperinghe nopens den verkoop uit ter hand aan de stad Poperinghe van het perceelken grond groot 20 Centiaren,volgens kadaster Sectie F N° 1214b

2) vraagt de bemachtiging aan de Bestendige Afvaardiging om dien aankoop uit ter hand te mogen doen mits de voorengestelden prijs van 1000 fr. om dien grond in den openbaren weg in te lijven, de omgeving voor het te plaatsen standbeeld te maken en het praalgebouw van St Bertinuskerk te ontblooten.