• Datum: 23-09-1905
  • Bron: Kronieken van Oscar Fiers F14
  • Bron 2: reg. zittingen gemeenteraad. n° 14 van 1905 tot 1920, blad 99.
  • Bewaarplaats: Stadsarchief Poperinge
  • Auteur : Oscar Fiers

Op 23 september 1905 beslist de gemeenteraad om de woning van de familie Pierre Roy Coevoet aan de oostzijde van de Grote Markt op te kopen. 
Deze kant van de Grote Markt kan daardoor uitgebreid worden om de jaar- en wekelijkse markten meer ruimte te geven. Na de aanleg van de tramlijn dwars over de Grote Markt is er meermaals plaatsgebrek.

1905 09 20 roy coevoet poperinge 1879

 Het verslag:

Openbare Zitting van den Gemeenteraad der Stad Poperinghe,in date 23 September 1905

Na uitleg door den Heer Voorzitter der onderhandelingen welke den aankoop van het huis toebehoorende aan de kinders van wijlen Mijnheer Pierre ROY gelegen aan de oostzijde van den grooten markt, hebben voorafgegaan.de Raad neemt de volgende beraadslaging:

Gezien eenen onderhandschen akte in date 18 dezer waarbij Jufvrouw Marie ROY, koopvrouw te Poperinghe, zoo in eigen naam dan als zich sterk makende over hare broeders, zich verplicht te verkoopen aan de stad mits de som van 21 000 fr., een woonhuis met pottebakkerij te Poperinghe, aan de oostkant van de Groote Markt, aldaar bekend onder N° 248² en deel van 248a der Secrie F van het Kadaster inhoudende volgens gedane meting 6 aren 88 centiaren onder grond van gebouwen en koer, palende oost aan den vaart, zuid en west aan de Groote Markt nog west aan den eigendom der verkoopster welken zich scheidt van het te verkoopen goed op het recht van den oosterschen zijmuur der voute van ’t huis N° 247a, noord Madame We Auguste Rommens.

Overwegende dat zoo blijkt uit het grondplan, de te verkoopen eigendom eenen uitsprong makende op de groote markt deszelfs regelmatigheid zeer verhindert en dat het noodig is, ten gevolge het leggen eener tramlinie de markt doorsnijdende, de plaats door dezen toestand buiten gebruik gevallen, in den noordoosthoek door het afbreken der te verkoopen gebouwen, in te winnen, om aan alle noodwendigheden van standplaats tijdens de jaar- en weekmarkten, alsmede tijdens de gemeentekermis, te kunnen voorzien.

Overwegende dat het te kort van Fr. 22 516,69 der Burgerlijke Godshuizen voor 1905 welk uitbetaald is als op de begrooting der Stad Poperinghe voorkomende niet bestaan zal ten gevolge het legaat door wijlen Mijnheer Berten aan de Godshuizen gedaan en dat gevolgentlijk de teruggaaf van gemelde som aan de Stad de geldmiddelen zal verschaffen om den prijs met kosten van gemelden aankoop te dekken.

Besluit met eenparigheid dezen aankoop te doen, om na afbraak der gebouwen, den grond in de groote markt in te lijven.