• Datum: 07-02-1920
  • Bron: Kronieken van Oscar Fiers F14
  • Bron 2: reg. zittingen gemeenteraad. n° 14 van 1905 tot 1920, blad 615
  • Bewaarplaats: Stadsarchief Poperinge
  • Auteur : Oscar Fiers

Op 7 februari 1920 beslist de gemeenteraad om het café A La Maison de Ville op de Grote Markt aan te kopen. Het gebouw is zwaar beschadigd door een bombardement in de Eerste Wereldoorlog. Door de sloop kan de Botermarkt groter gemaakt worden. Het gebouw deed vele jaren dienst als stadhuis. De aankoop gaat uiteindelijk niet door en krijgt drie jaar later een vervolg.

 Openbare Zitting van den Gemeenteraad der Stad Poperinghe in date 7 Februari 1920.

De Raad :

Gezien de vernieling door oorlogsfeiten der herberg "A LA MAISON DE VILLE staande aan de westzijde der Groote Markt,welke puinen door den Heer Maurice Leys,handelaar te Poperinghe gekocht zijn om geheel af te breken en aldaar een nieuw gebouw te stellen.

Overwegende dat deze omstandigheid de eenige is welke aan het Gemeentebestuur kan te beurt vallen om de Botermarkt te vermeerderen dewelke, gezien de steeds aangroeiende drukte der Vrijdagmarkt meer en meer te klein wordt;

Overwegende dat deze onteigening den toegang tot den Botermarkt zou vergemakkelijken en meer veiligheid zou verzekeren voor den doorgang van het straatje "HET DONKERGAT" genaamd;

Overwegende dat deze vermeerdering een werk is van openbaar nut en van algemeen belang;

Gezien de hierbijgevoegde geschrevene belofte door den Heer Maurice Leys bij dewelke hij zich verbindt, mits den prijs van 14 846 Fr. alle schadeloosstelling inbegrepen, op 5 meters diepte en geheel de breedte te verkoopen aan de Stad;

Besluit met eenparigheid van stemmen den voorschreven eigendom, uit reden van openbaar nut aan te koopen mits den prijs van 14846 Fr. de onkosten van aankoop hier niet inbegrepen.