• Datum: 24-11-1906
  • Bron: Kronieken van Oscar Fiers F14
  • Bron 2: reg. zittingen gemeenteraad. n° 14 van 1905 tot 1920, blad 161
  • Bewaarplaats: Stadsarchief Poperinge
  • Auteur : Oscar Fiers

Op 24 november 1906 beslist de gemeenteraad om de Kleine Markt, het plein voor het college, te hernoemen in de Bertenplaats. Felix Berten was bijna 50 jaar burgemeester en schonk aan de Burgerlijke Godshuizen al zijn eigendommen.

 Zitting van den Gemeenteraad der stad Poperinghe in date 24 November 1906.

De heer Voorzitter brengt hulde aan de overgroote diensten van allen aard welke de diepbetreurde Heer Berten, gewezen Burgemeester der Stad, gedurende bijna 50 jaren aan het bestuur heeft bewezen; Na al zijn geestvermogen tot eenen hoogen ouderdom te hebben te nut gesteld zijner geliefde stadsgenooten, heeft hij door een mildadig legaat aan Godshuizen en Stad den financieelen toestand heropgebeurd.Ten einde de welverdiende erkentenis van allé stadsgenooten bij het nageslacht te vereeuwigen.stelt het schepenkollegie voor de naam van Mijnheer Berten te geven aan eene straat of openbare plaats der stad en verkiest ten dien einde de KLEINE MARK.T in vooruitzicht van het oprichten ter zijner eer van een gedenkteeken dat bij het Bestuur der Godshuizen besproken is geweest.

De Raad beslist eenpariglijk de openbare plaats gezegd de Kleine Markt PLAATS BERTEN te benoemen.